VATV on 10/19/2011: (E) Homosexual in Vietnamese community – (V) Niên giám thương mại Viet Nam

  • (E) Hung Nguyen & Ana Le: Homosexual in Vietnamese community.
  • (V) Talena Thu Ngo: Niên giám thương mại Viet Nam