VATV on 04/04/2012: (V) Cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Boston mừng lễ Phục sinh & (E) Renew Boston

  • (V) Lê Đăng Ân: Cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Boston mừng lễ Phục sinh.
  • (E) Lourdes Lopez: Renew Boston.