VATV on 05/09/2012: (V) Trồng rau vào mùa hè & (E) Rule & Regulation for Immigrant

  • (V) Mỹ Hoàng & Di Hồ: Trồng rau vào mùa hè.
  • (E) Brendan Durrigan: Rule & Regulation for Immigrant.