VATV on 05/16/2012: (V) Trung tâm Việt ngữ Văn Lang & (E) Dorchester Youth Collaborative

  • (V) Minh Phan & Chau My: Trung tâm Việt ngữ Văn Lang
  • (E) Vinh Bui: Dorchester Youth Collaborative.