VATV on 07/25/2012: (V) Tưởng niệm Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy & (E) Neighborhood Health Plan

  • (V) Diệp Tùng & Ngọc Thanh: Tưởng niệm Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy
  • (E) Eric Tacques & Phuong Trang: Neighborhood Health Plan