VATV on 08/08/2012: (V) Liên lạc viên Văn phòng Thị trưởng Boston & (E) Neighborhood Health Plan

  • (V) Diane Huynh Thu Diep: Liên lạc viên Văn phòng Thị trưởng Boston
  • (E) Phuong Trang & Priscilla Meriot: Neighborhood Health Plan