VATV on 08/29/2012: (V) Bầu sơ bộ ngày 6/9/2012 & (E) Healthworks Community Finess

  • (V) Nghia Truong, Thuc Linh & Thuy Nhien: Bầu sơ bộ ngày 6/9/2012
  • (E) Lauren Broadhurst: Healthworks Community Finess