VATV on 01/25/2012: (V) Các sinh hoạt trong năm 2012 tại VACA, Kit Clark và Dorchester House & (E) Charter school in Boston

  • (V) Quốc Trần, Lan Chi & Mary Trương: Các sinh hoạt trong năm 2012 tại VACA, Kit Clark và Dorchester House
  • (E) Robert Fortes: Charter school in Boston.