VATV on 03/27/2013: (V) Cộng đoàn CGVN tại Boston mừng lễ Phục sinh – (E) Michelle Wu – Candidate for Boston Councillor At-Large

  • (V) Nghia Truong: Cộng đoàn CGVN tại Boston mừng lễ Phục sinh
  • (E) Michelle Wu: Candidate, Boston Councillor At-Large